Talking Presidential politics with ABC's Rick Klein